AUDI เริ่มต้นในประเทศเยอรมัน นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1932 เมื่อ 4 บริษัท ผู้ผลิตรถยนต์ของเยอรมัน ซึ่งประกอบไปด้วย Audiwerke, Horchwerke Zschopauer Motorenwerke , DKW, Wanderer Werke จับมือกันภายใต้บริษัทใหม่ที่ชื่อว่า ‘Auto Union AG’ โดยทั้ง 4 แบรนด์ได้ร่วมผลิตรถยนต์ออกจำหน่ายในแบรนด์ต่างๆ ของตัวเองภายใต้โลโก้เดียวกัน ตราสัญลักษณ์ของสหภาพคือวงแหวนสี่ห่วงแบบเดียวกับที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อสื่อถึงรถยนต์สี่ยี่ห้อที่ร่วมกันจัดตั้งสหภาพฯ
error: Content is protected !!
Cart