บริษัท ฮุนไดมอเตอร์  ก้าวเข้าสู่ผู้ผลิตรถยนต์ ได้เฉพาะเมื่อปลายปี 1967 ฮุนไดมอเตอร์ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของบริษัทก่อสร้าง ในขณะนั้นบริษัทไม่มีประสบการณ์ในการผลิตรถยนต์เลย ด้วยเหตุนี้ โครงการระดับโลกโครงการแรกจึงเกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์ร่วมกันตามแบบของแบรนด์รถยนต์ฟอร์ด ซึ่งในปัจจุบันฮุนได มอเตอร์ กลายมาเป็นบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ในปี 2018 และเป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์มากเป็นอันดับที่ 5 ของโลก จำนวน 7.5 ล้านคัน กลุ่มฮุนได ประกอบธุรกิจหลากหลาย เช่น รับเหมาก่อสร้าง, ผลิตและจำหน่ายรถยนต์, ค้าปลีก, บริการทางการเงินซึ่งถ้ารวมธุรกิจทั้งหมดเข้ามาเป็นบริษัทเดียว กลุ่มฮุนไดจะถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้
error: Content is protected !!
Cart